سبد خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
بسته ویندوز نقره ای شخصی - TEB W-C1 - سرویس ویندوزی با 100MB فضای ذخیره سازی اطلاعات، ترافیک ماهیانه 1GB ، پنج صندوق پست الکترونیکی،Mysql+Mssql 5MB

بسته ویندوز طلایی شخصی - TEB W-C2 - سرویس ویندوزی با 250MB فضای ذخیره سازی اطلاعات، 10MB بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER 2008+My SQL،ترافیک ماهیانه 2GB ، پنج صندوق پست الکترونیکی

بسته ویندوز نقره ای حرفه ای - TEB W-B1 - سرویس ویندوزی با 500MB فضای ذخیره سازی اطلاعات، 15MB بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER 2008+My SQL،ترافیک ماهیانه 3GB ، ده صندوق پست الکترونیکی

بسته ویندوز طلایی حرفه ای - TEB W-B2 - سرویس ویندوزی با 1GB فضای ذخیره سازی اطلاعات، 20MB بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER 2008+My SQL،ترافیک ماهیانه 5GB ، پنجاه صندوق پست الکترونیکی

بسته ویندوز پلاتینی حرفه ای - TEB W-B3 - سرویس ویندوزی با 2GB فضای ذخیره سازی اطلاعات، 50MB بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER 2008+My SQL،ترافیک ماهیانه 10GB ، هفتاد صندوق پست الکترونیکی

بسته ویندوز نقره ای شرکتی - TEB W-A1 - سرویس ویندوزی با 5GB فضای ذخیره سازی اطلاعات، 100MB بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER 2008+My SQL، ترافیک ماهیانه 20GB، صد صندوق پست الکترونیکی

بسته ویندوزی طلایی شرکتی - TEB W-A2 - سرویس ویندوزی با 10GB فضای ذخیره سازی اطلاعات، 200MB بانک اطلاعاتی MS SQL SERVER 2008+My SQL،ترافیک ماهیانه نامحدوده ، 200صندوق پست الکترونیکی

بسته ویندوز پلاتینی شرکتی - TEB W-A3 - سرویس ویندوزی با 20GB فضای ذخیره سازی اطلاعات، 400MBبانک اطلاعاتی MS SQL SERVER 2008+My SQL،ترافیک ماهیانه نامحدوده، 300صندوق پست الکترونیکی

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.172.234.236) وارد شده است.